Adatkezelési tájékoztató

 

Az zhora.hu Csapata alapvető kötelezettségének tekinti a személyes adatok védelméhez fűződő jog maradéktalan biztosítását működése körében, -, ezért minden rendelkezésünkre álló eszközzel és minden lehetséges módon  arra törekszünk, hogy az adataidat az EU 2016/679 rendeletének („Általános Adatvédelmi Rendelet”) való legteljesebb megfeleléssel, illetve a vonatkozó egyéb jogszabályokkal összhangban kezeljük. Tekintettel arra, hogy az alapul fekvő jogi szabályozás egyik legfőbb célja az átláthatóság biztosítása, a jelen dokumentumban kívánunk Téged tájékoztatni személyes adataid gyűjtéséről, használatáról, továbbításáról és nem utolsó sorban védelméről – különös tekintettel azokra az esetekre, amikor termékeink és/vagy szolgáltatásaink folytán kerülsz kapcsolatba velünk weboldalunkon keresztül.

Fenntartjuk a jogot a jelen Adatvédelmi irányelvek meghatározott időszakonként történő aktualizálására és módosítására annak érdekében, hogy az itt rögzített feltételek  mindig a személyes adatok kezelésének aktuális módját tükrözzék, illetve mindenben megfeleljenek a hatályos jogszabályi kötelezettségeknek. Abban az esetben, ha a jelen rendelkezések valamelyikében fentiek alapján változás állna be, az Adatvédelmi irányelvek módosított verzióját közzétesszük weboldalunkon, és ezért kérjük, időről időre szíveskedjenek tanulmányozni a jelen Adatvédelmi irányelvek aktuális tartalmát.

Kik vagyunk és hogyan tud bennünket elérni?

A személyes adataidat Sipos Róbert ev. (székhely: 2337 Délegyháza Cserje sor 8\b; adószám: 56479450-1-33; nyilvántartási szám: 55126159; a továbbiakban: zhora.hu Csapat vagy Adatkezelő) kezeli.

Véleményed fontos számunkra és örömmel osztunk meg veled minden olyan információt, amely adataid kezelésével kapcsolatban felmerülhet. Az alábbi módon tudsz miket elérni:

telefonszám: +36-20/319-4111 – a következő időpontokban tudsz minket elérni a megadott telefonszámon: H-P 15:00-16:30

e-mailcím: info@zhora.hu – a következő időpontokban fogunk választ adni leveledre: H-P 8:00-17:00

postacím: 2337 Délegyháza Cserje sor 8\b

Kezelt személyes adatok köre

Személyes adataidat közvetlenül tőled kérjük be, így azok begyűjtése során képes vagy befolyásolni, hogy milyen típusú információt osztasz meg velünk. Az alábbi személyes adatokat kapjuk tőled:

 1. Rendelés leadásakor információt átadod nekünk a következő személyes adataid:
  1. neved, e-mail címedet, telefonszámodat, szállítási címedről, számlázási adataidról, telefonszámáról.

Weboldalunkon tárolhatunk és gyűjthetünk olyan adatokat, amelyeket sütikkel dolgozunk fel az ÁSZF erre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően.

Nem gyűjtünk és semmilyen módon nem kezelünk az Általános Adatvédelmi Rendelet szerint különleges kategóriájúnak minősülő érzékeny adatot. Ezzel összhangban a 16. életévüket az adatszolgáltatás időpontjáig be nem töltött kiskorúak adatait sem gyűjtjük és nem kezeljük.

Mi az adatkezelés célja és jogalapja?

Személyes adataidat az alábbi célokból használhatjuk fel:

 1. Az zhora.hu Csapata szolgáltatásainak nyújtásához az számodra

Ez az általános cél magában hordozza a következőket:

 1. Megrendelések feldolgozása, beleértve azok befogadását, kiszállítását és számlázását is;
 2. Megrendelések törlésével vagy bármely egyéb, a megvásárolt áru vagy szolgáltatás megrendelésével kapcsolatos ügyek intézése;
 3. Visszárus termékek kezelése a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően;
 4. Termékek ellenértékének visszatérítése a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

Adataidnak fenti célokból történő kezelése és feldolgozása az esetek többségében az Adatkezelő és közted létrejövő szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges. Mindezen túl, bizonyos adatok e körben való kezelését jogszabályi rendelkezés írja elő, ideértve az adózás rendjéről és a számvitelről szóló törvényeket is.

 1. Jogos üzleti érdekeink védelméhez

Felmerülhetnek olyan helyzetek, amikor saját jogaink és üzleti érdekeink érvényesítése és kereskedelmi tevékenységünk védelme megkívánja bizonyos információk továbbítását. Ilyen helyzetek lehetnek a teljesség igénye nélkül a következők:

 1. védelmi és egyéb óvintézkedések a weboldal és az zhora.hu felületet használók biztonságát veszélyeztető kibertámadások ellen;
 2. intézkedések minden további kockázat kezelésére.

Az adatkezelés fentiekben körülírt típusaira vonatkozó felhatalmazásunk a saját kereskedelmi tevékenységünk védelmét célzó jogos (üzleti) érdekünkből adódik, miközben folyamatosan szavatoljuk, hogy az általunk végrehajtott vagy kilátásba helyezett intézkedések figyelembe veszik a saját érdekeink és az te alapvető jogaid és szabadságaid közötti egyensúly és arányosság elvét.

Milyen időtartamig tároljuk az személyes adataidat?

Főszabály szerint minden megrendeléssel kapcsolatos információt kötelesek vagyunk a megrendelés teljesítésétől számított 3 [három] év időtartamig tárolni. Ettől függetlenül bármikor kérheted tőlünk bizonyos adataid törlését, mely kérésre kivétel nélkül válaszolunk azzal, hogy közben bizonyos adatokra vonatkozóan biztosítjuk az törvényi őrzési-tárolási követelménynek való megfelelést.

A fent írtakhoz hasonlóan előfordulhat, hogy a hatályos törvényi őrzési-tárolási követelményeknek megfelelően bizonyos adatokra vonatkozóan kötelesek vagyunk a hároméves időtartamot meghaladóan is biztosítani az adatok tárolását.

Kinek továbbítjuk személyes adataidat?

Bizonyos esetekben az alábbi jogi személynek továbbítjuk személyes adataidat, illetve ezeknek adunk hozzáférést bizonyos személyes adataidhoz:

 1. pénzügyi / banki szolgáltatást nyújtó partnereinknek (Paylike ApS[1]);
 2. futárszolgálati kézbesítéssel, CsomagPont szolgáltatással foglalkozó beszállítóinknak (GLS General Logistics Systems Hungary Kft.[2]);
 3. szakértői partnereinknek, mint ügyvédek, könyvelők, bankárok, biztosítók;
 4. IT szolgáltatók, és a számítástechnikai rendszereken hibaelhárítást és karbantartást végző szolgáltatók.

Jogszabályban előírt kötelezettségünk teljesítése, illetve jogos gazdasági érdekeink védelme érdekében, bizonyos személyes adatokat kiadunk közhatalmi szerveknek.

Teljes körűen szavatoljuk, hogy harmadik félként azonosított fent meghatározott szolgáltatásokat nyújtó jogi személyek kizárólag az adatvédelemre, információbiztonságra és titoktartásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések legteljesebb betartásával, az ilyen jogi személyekkel kötött megállapodásban rögzített szerződéses terjedelemben – a szolgáltatás teljesítése céljából – férhet hozzá az adataidhoz.

Hogy védjük a személyes adataid biztonságát?

Vállaljuk, hogy a személyes adatok biztonságát az iparági normáknak megfelelő műszaki intézkedések foganatosításával teljes körűen szavatoljuk.

Személyes adataidat biztonságos szervereken tartjuk, a legmodernebb technológiát alkalmazó titkosítási algoritmusok és tárhelybővítési mechanizmusok használatával.

Az űrlapokon megadott és oldalon keletkező adatok védelme érdekében SSL minősítést alkalmazunk a teljes weboldalon (Let’s Encrypt Authority X3 certifikáció).

Az oldal támadás elleni védelme érdekében prémium biztonsági szoftvert (Wordfence Security) alkalmazunk, hogy ú.n. “brute force” és vírusos támadások ellen védjük a tárolt adatokat.

Felhívjuk figyelmedet, hogy – személyes adataid védelmére irányuló minden igyekezetünk ellenére – a világhálón általában és más nyilvános hálózatokon továbbított információ biztonsága sosem tekinthető teljesnek, így előfordulhat, hogy az ilyen adatokat illetéktelen harmadik személyek lehalásszák és felhasználják. A nem a mi ellenőrzésünk alá tartozó rendszerek sebezhetőségéért és sérülékenységéért nem vállalunk felelősséget.

Milyen jogok illetnek meg téged?

Adatkezeléssel kapcsolatos jogaidra – ideértve a jogorvoslati lehetőséget is – az Általános Adatvédelmi Rendelet (Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről), valamint az Infotv. (2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról) rendelkezései az irányadóak.

A zhora.hu Csapatától az alábbiakat kérheted:

 1. tájékoztatást kérhetsz személyes adatai kezeléséről, beleértve azt is, hogy a nyilvántartott adatokról másolatot kérj (hozzáféréshez való jog);
 2. kérheted a pontatlanul nyilvántartott személyes adatai helyesbítését, illetve vitathatod a nyilvántartott személyes adatok pontosságát (helyesbítéshez való jog);
 3. kérheted nyilvántartott személyes adatai törlését (törléshez való jog);
 4. kérheted személyes adatai kezelésének korlátozását (az adatkezelés korlátozásához való jog);
 5. kérheted, hogy a rád vonatkozó, általad az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott és elektronikus adatbázisban kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapd (adathordozhatósághoz való jog);
 6. tiltakozhatsz személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke, illetve közérdekű feladat vagy közfeladat ellátása (tiltakozási jog gyakorlása);
 7. panaszt nyújthatsz be a személyes adatok kezelését, illetve az Általános Adatvédelmi Rendelet szerinti jogaik gyakorlását érintően.

Kérelmed teljesítése előtt kérhetjük Tőled annak tartalmának pontosítását, a kérelmezett információk illetve adatkezelési tevékenységek pontos megjelölését.

A fenti jogokkal kapcsolatos bővebb tájékoztatásért kérjük olvasd át az alábbi táblázatot.

Jogaidnak érvényesítéséhez a fenti elérhetőségeken keresztül tud velünk kapcsolatba lépni.

Kérjük, olvassa el figyelmesen a következő pontokat, amennyiben jogait szeretné érvényesíteni:

Azonosítás

Valamennyi, személyes adatokat tartalmazó nyilvántartás bizalmasságát szigorúan vesszük, ezért kérjük, hogy az ilyen nyilvántartásokra vonatkozó kérését az megrendelésben megadott e-mail címéről küld meg nekünk. Amennyiben más e-mail címet használsz, úgy fenntartjuk a jogot arra, hogy személyazonosságát egy további kérdéssorból álló azonosítási eljárás keretében ellenőrizzük.

Amennyiben a jelen pont szerinti kérelem előterjesztőjének kilétével kapcsolatban megalapozott kétségünk támad, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges további információk rendelkezésre bocsátását igényelhetjük.

Abban az esetben, amennyiben bizonyítottan nem áll módunkban az érintettet azonosítani, az érintett kérelmének teljesítését megtagadhatjuk.

 

Díjak

Személyes adataihoz fűződő jogainak gyakorlásával kapcsolatban nem számítunk fel díjat, kivéve, ha az adatközlésre vagy hozzáférésre vonatkozó kérése alaptalan, fölöslegesen ismétlődő, aránytalan vagy túlzó, mely esetben az adatszolgáltatást vagy az adatokhoz való hozzáférést méltányos díj ellenében biztosítjuk. Esetleges díjfizetési igényünkről minden esetben előzetesen, a kérés feldolgozása előtt értesítjük.

Válaszadási határidő

Minden érvényes igényre legfeljebb egy hónapon belül válaszolunk, kivéve, ha a kérésben megfogalmazott igény kifejezetten bonyolult vagy ha egyszerre több kérést küldött, mely esetben válaszunkat legfeljebb három hónapon belül megküldjük Önnek. Amennyiben egy hónapnál hosszabb időre van szükségünk kérése feldolgozásához, azt mindenképpen jelezzük Neked. Ennek keretében előfordulhat, hogy kérésének minél pontosabb megválaszolása érdekében bővebb tájékoztatást kérünk be Tőled arra vonatkozóan, hogy milyen adatokra vagy dokumentumokra van szüksége, és mivel kapcsolatban merültek fel aggályai, ha vannak ilyenek. Így gyorsabban tudunk segíteni és a válaszadáshoz szükséges idő is rövidül.

Harmadik fél joga

Nem vagyunk kötelesek kérésének megválaszolására, ha a kérésben megfogalmazott igény teljesítése más érintett, ill. harmadik fél jogának vagy szabadságának megsértését vonná maga után.

Érintett jog Meghatározás
Hozzáféréshez való jog

Jogszabály, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusa eltérő rendelkezése hiányában Te, mint Érintett (a továbbiakban: Érintett) jogosult vagy megismerni minden olyan személyes adatot, melyet az Adatkezelő személyével kapcsolatban kezel.

Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Érintettnek a személyes adatait kezeli-e és amennyiben igen, úgy a kezelt személyes adatok másolatát és az alábbi információkat bocsátja az Érintett rendelkezésére:

a)  az adatkezelés célja;

b)  a kezelt személyes adatok kategóriái;

c)  azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel az Adatkezelő az Érintett személyes adatait közölte vagy közölni fogja;

d)  a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ezen információ rendelkezésre bocsátása nem lehetséges, az időtartam meghatározásának szempontjai;

e)  az Érintett azon jogáról szóló tájékoztatás, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f)   a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g)  a nem az Érintettől származó adatok tekintetében, a személyes adatok forrására vonatkozó információ.

Abban az esetben, amennyiben az Érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő jogosult a többletpéldányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat felszámítani.

Helyesbítéshez való jog Az Adatkezelő az Érintett kérelmére kijavítja vagy kiegészíti az Érintettre vonatkozó pontatlan vagy hiányos adatokat. Az Adatkezelő az Érintett helyesbítéshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést.
Törléshez való jog

Az Érintett az alábbi esetekben jogosult a rá vonatkozó személyes adatok törlését kezdeményezni:

a)  a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;

b)  az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

c)  az Érintett személyes adatait az Adatkezelő jogellenesen kezelte;

d)  jogszabály vagy Európai Unió kötelező jogi aktusa által az Adatkezelőre előírt kötelezettség teljesítése érdekében a személyes adatokat az Adatkezelőnek törölnie kell.

Az Adatkezelő az Érintett törléshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést.

Az Adatkezelő nem köteles a személyes adatok törlésére abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges:

a)  jogszabály vagy Európai Unió kötelező jogi aktusa által az Adatkezelőre telepített, személyes adatok kezelésére irányuló kötelezettség teljesítéséhez;

b)  közérdekből végzett feladat végrehajtásához;

c)  maradandó értékű irat levéltárba adása céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, feltéve, hogy az Érintett elfeledtetéshez való jogának gyakorlása következtében valószínűsíthetően lehetetlenné vagy komolyan veszélyeztetetté válna az adatkezelés;

d)  jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Fentieken túl felmerülhet egyéb olyan körülmény is, amikor személyes adatának törlésére irányuló kérését nem vagyunk kötelesek teljesíteni, elsősorban azonban a felsorolt esetekben tagadhatjuk meg erre irányuló kérését.

Adatkezelés korlátozására irányuló jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a)  az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b)  az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c)  az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d)  az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Érintettet előzetesen tájékoztatja.

Az Adatkezelő az Érintett korlátozásához való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést.

Tiltakozáshoz való jog Amennyiben az adatkezelés a jelen Tájékoztató szerint az Adatkezelő a saját vagy bármely harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, az Érintettnek jogában áll tiltakozni a személyes adatainak ilyen célból történő kezelése ellen. Abban az esetben, amennyiben az Adatkezelő nem tudja bizonyítani, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintettnek az ilyen tiltakozásában hivatkozott érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak, az Adatkezelő a személyes adatokat ilyen célból nem kezelheti tovább és azokat köteles törölni. Abban az esetben, amennyiben az Érintett közvetlen üzletszerzés céljából folytatott adatkezelés ellen tiltakozik, személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
Automatizált folyamatok végrehajtása

Mint adatkezelési alany, kérheti, hogy mentesítsük a kizárólag automatizált folyamatokkal meghozott döntések hatálya alól, de csakis abban az esetben,

·        ha az ilyen folyamatban meghozott döntés Önre nézve joghatással járna; vagy

·        ha Önt hasonlóan jelentős mértékben érintené.

A jelen pont szerinti jog nem érvényesíthető, ha az automatizált döntéshozatal eredményeként meghozott döntés:

·        az Önnel kötendő szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges; vagy,

·         ha meghozatalát olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

·        ha az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Panasztételhez való jog

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok szerinti jogait megsértették, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu/;

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c;

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.;

Telefon: +36-1-391-1400;

Fax: +36-1-391-1410;

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Érintett a jogait bírósági úton is érvényesítheti. A peres eljárás lefolytatása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a perre a Fővárosi Törvényszék illetékes. A per az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek).

Az Érintettnek továbbá jogában áll a panasznak az Érintett nevében történő benyújtásával, bíróság előtti eljárás lefolytatásával, valamint – ha jogszabály ezt lehetővé teszi – a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet megbízni, amelyet a magyar jognak megfelelően hoztak létre, és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az érintettek jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme

A jogszabály által megillető, felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog sérelme nélkül arra kérünk, hogy először velünk vedd fel a kapcsolatot, és mi garantáljuk, hogy mindent megteszünk majd sérelmed békés rendezése érdekében.

 

Sütik

A zhora.hu oldalon használt ú.n. “sütik” a felhasználó hozzájárulása után lépnek működésbe.

Ezek a technológiák segítenek nekünk jobban megérteni a felhasználók viselkedését és érdeklődését, így segítve a magasabb színvonalú és hatékonyabb működésünket.

A célunk az, hogy a zhora.hu használata minél felhasználó-barátabb és személyesebb legyen. Amennyiben szeretnéd megtiltani ezeknek a technológiáknak a nem személyes adatok rögzítését, az megtehető az alábbi módokon:

 1. a webhelyen megjelenő cookie figyelmeztetések segítségével letiltható ezek betöltődése;
 2. a böngészőben a “cookie”-k letiltásával.

A zhora.hu-n található további cookie-kkal kapcsolatban további információt találhatsz az ÁSZF cookie-k használatával kapcsolatos részében.

 

[1] A Paylike adatvédelmi rendelkezései: https://paylike.hu/privacy-policy

[2] A GLS adatvédelmi rendelkezései: https://gls-group.eu/HU/media/downloads/adatkezelesi_tajekoztato_hun_20191018.pdf